§ 1 Wstęp

1.1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług prezentowanych w serwisie internetowym Motoraporter.com, świadczonych przez Auto Hunter  NIP: 7162513615 Radom 26-600 ul. Zbrowskiego 14

e-mail: kontakt@motoraporter.com.

1.2.Klient ma prawo zapisać niniejszy Regulamin na trwałym nośniku.

1.3.Z chwilą zawarcia umowy Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz oświadcza, że zdaje sobie sprawę z tego, że akceptując niniejszy Regulamin w sposób wyraźny wyraził zgodę na brak możliwości odstąpienia przez Klienta od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę.

§ 2 Definicje

2.1.W niniejszym Regulaminie, użytym w nim pojęciom, nadaje się następujące znaczenie:

2.1.1. Usługodawca – Motoraporter z siedzibą w Radomiu ul. Zbrowskiego 14. Szczegółowe informacje podane w punkcie 1.1. oraz w Serwisie.

2.1.2. Usługi - oferowane przez Usługodawcę usługi określone w pkt 3.

2.1.3. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która akceptuje niniejszy Regulamin oraz zleca Usługodawcy wykonanie Usług.

2.1.4. Serwis - platforma internetowa działająca pod adresem internetowym www.motoraporter.com, mająca na celu prezentowanie Usług oraz umożliwienie Klientowi zapoznanie się z ofertą Usługodawcy i złożenie Zamówienia na wykonanie wybranej przez siebie Usługi.

2.1.5. Zamówienie – oświadczenie Klienta, w którym wskazuje on Usługę, która ma być wykonana, a także dane konieczne do wykonania wybranej Usługi.

2.1.6. Partner lub Ekspert – podmiot, będący uczestnikiem sieci podwykonawców zorganizowanej przez Usługodawcę, związany z Usługodawcą umową, na podstawie której wykonuje on Usługi na rzecz Klientów lub podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie odrębnych umów. Zakres niniejszego pojęcia jest szerszy niż opisany w punkcie 5.5.

2.1.7. Cennik – sporządzone przez Usługodawcę zestawienie cen lub innych należności.

2.1.8. Raport – dokument dotyczący pojazdu sporządzony przez Usługodawcę. Przykładowy raport dostępny jest w Serwisie.

§ 3 Świadczenia Usługodawcy

3.1.Usługodawca oferuje Klientowi usługi związane z obrotem samochodami używanymi, w szczególności poszukiwanie informacji o samochodach, oględziny samochodów, wyszukiwanie samochodu i inne związane ze sprzedażą samochodów używanych. Usługodawca nie zajmuje się sprzedażą, ani kupnem samochodów.

3.2.Opis usług znajduje się w Serwisie.

3.3.Usługi można łączyć, o ile co innego nie wynika z opisu usługi w Serwisie.

3.4.Czas trwania umowy pomiędzy Usługodawcą, a Klientem obejmuje czas od Zamówienia  do wysłania na adres e-mail Klienta linku zawierającego Raport.

3.5.Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Usługodawcę opisany jest w Serwisie w informacji dotyczącej każdej z Usług.

 § 4 Techniczne warunki korzystania z Serwisu

4.1.Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.

4.2.W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz konta poczty e-mail.

4.3.Nazwa, konstrukcja, oprogramowanie, baza danych oraz elementy graficzne i wszystkie inne utwory oraz przedmioty jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych rozpowszechniane poprzez Serwis pozostają pod ochroną prawa, a Usługodawca nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników żadnej osobie trzeciej.

 § 5 Dane osobowe i polityka prywatności

5.1.Klient przez złożenie Zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Klienta Usług, a w szczególności w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy oraz prawidłowego wykonywania Usług przez Usługodawcę, w tym za pomocą Partnerów.

5.2.Klient przed złożeniem Zamówienia może złożyć dodatkowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę do celów marketingowych, obejmujących w szczególności oferty promocyjne Usługodawcy lub Partnerów. Klient ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym zakresie.

5.3.Usługodawca udostępnia dane osobowe Klienta Partnerom w celu prawidłowego wykonania przez nich Usługi.

 

5.4.Klient może w każdym czasie zmienić za pomocą wiadomości e-mail treść udostępnionych przez siebie danych.

5.5.Usługodawca zorganizował ogólnopolską sieć Partnerów, do której należą podmioty świadczące usługi badania technicznego pojazdów. Partnerzy świadczą Usługi z zachowaniem spójnego, opracowanego przez Usługodawcę, standardu jakości. W związku z powyższym faktyczne wykonanie Usług zamówionych przez Klienta następować może także przez Partnera. W takim wypadku dane podane przez Klienta mogą być przekazywane Partnerowi w celu umożliwienia realizacji Usług, w szczególności w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy z Partnerem.

5.6.Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Przekazanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji Usługi.

5.7.Dane osobowe będą wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu właściwego wykonania Usługi, a także za zgodą Klienta do celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.8.Dane osobowe Klienta przetwarzane przez Usługodawcę obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

5.9.Jeżeli dane podane przez Klienta okażą się nieprawdziwe, Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Klienta. Jeśli podanie nieprawdziwych danych spowoduje stratę Usługodawcy, może on pociągnąć Klienta do odpowiedzialności na zasadach ogólnych wynikających z prawa. Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie także do Partnera.

5.10.Usługodawca zbiera także dane automatycznie. Dane zbierane automatycznie: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby użytkownika. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o użytkownikach.

5.11.Serwis korzysta z plików cookies. Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku komputera użytkownika w postaci plików tekstowych, dzięki czemu właściciel serwisu jest w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się jego serwis. Nadto pliki cookies wykorzystywane są przez serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu. Jednocześnie Usługodawca informuje, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

5.12.Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

5.13.Usługodawca nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są w Serwisie.

§ 6 Wykonywanie Usług

6.1.W celu złożenia Zamówienia na Usługę, Klient:

6.1.1. Wybiera jedną z oferowanych przez Usługodawcę Usług.

6.2.Następnie Klient przechodzi do formularza Zamówienia i wypełnia go zgodnie ze wskazówkami, w tym m.in.:

6.2.1. podaje dane osobowe, o których mowa w punkcie 5.8. oraz określa samochód, który ma być przedmiotem oględzin (np. poprzez podanie linku do ogłoszenia internetowego);

6.2.2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia;

6.2.3. potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem;

6.2.4. określa sposób płatności oraz oświadcza (poprzez kliknięcie), że wie, że Usługa jest odpłatna (przycisk „Kupuję i płacę” lub równoznaczny);

6.2.5. dokonuje płatności zgodnie z dokonanym wcześniej wyborem, stosując się przy tym do wskazówek.

6.3.Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą na wykonanie wybranej przez Klienta Usługi.

 

6.4.Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą następuje z chwilą przyjęcia przez Usługodawcę oferty Klienta, o której mowa w punkcie 6.3. Usługodawca zobowiązuje się do przyjęcia lub odrzucenia oferty Klienta niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za Usługi, dokonanej przez Klienta zgodnie z Cennikiem. Przyjęcie lub odrzucenie oferty Klienta nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail albo telefonicznie, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

6.5.W przypadku odrzucenia oferty Klienta, Usługodawca informuje o tym Klienta oraz zwraca Klientowi całą cenę w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o odrzuceniu oferty.

6.6.Przed przystąpieniem do świadczenia Usługodawca informuje Klienta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy z jednoczesnym pouczeniem, że akceptując niniejszy Regulamin, Klient w sposób wyraźny wyraża zgodę na brak możliwości odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę.

6.7.Usługodawca zobowiązuje się przystąpić do wykonywania Usługi niezwłocznie po przyjęciu oferty Klienta oraz zarejestrowaniu wpłaty ceny za Usługę we właściwej wysokości.

6.8.Umieszczone w ramach Serwisu informacje o Usługach, a w szczególności informacje o cenach lub sposobie wykonywania Usług nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6.9.Klient może odstąpić od Umowy przed przystąpieniem Usługodawcy do realizacji Usługi. W takim przypadku Klient nie musi zwracać Usługodawcy uzasadnionych kosztów, a Usługodawca zobowiązany jest do zwrócenia całej ceny. Usługodawca zwraca część ceny, gdy wysokość ceny wynikała z promocji. Postanowienia punktu 8.5. stosuje się odpowiednio.

6.10.Jeżeli Klient odstąpi od Umowy w trakcie realizacji Usługi, obowiązany jest zwrócić Usługodawcy uzasadnione koszty, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7.

6.11.Klient może odstąpić od Umowy w sposób wyraźny wyrażając swoją wolę za pośrednictwem wiadomości e-mail. Z uwagi na czas realizacji Usługi, Klient powinien potwierdzić odstąpienie od Umowy kontaktem telefonicznym z Usługodawcą. Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę odstąpienie od Umowy jest niemożliwe, co Klient akceptuje w sposób wyraźny, akceptując niniejszy Regulamin.

6.12.Klient za dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku szczegółowym może zmienić Zamówienie, o ile nie zostało ono wykonane.

 

6.13.W przypadku, gdy Usługa nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Klient, za dodatkową opłatą określoną w Cenniku szczegółowym, może skorzystać z zakupionej usługi w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu. W takim przypadku, Klient wskazuje kolejny samochód, który ma być przedmiotem oględzin. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim albo gdy Klient nie jest zainteresowany oględzinami innego samochodu, uznaje się, że Usługa została prawidłowo wykonana.

6.14.W przypadku, gdy Usługa nie może być wykonana z winy Klienta, w szczególności gdy badany pojazd w rzeczywistości nie istnieje albo pojazd nie jest na sprzedaż, Klientowi nie przysługuje zwrot ceny. W takim przypadku Klientowi nie przysługują uprawnienia do skorzystania z Usługi w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu, ani do odstąpienia od Umowy. Jeżeli pojazd jest na sprzedaż, ale właściciel odmówił udostępnienia go w celu wykonania oględzin zastosowanie znajdą postanowienia punktu 6.13.

6.15.Zamawiając Usługę, Klient zobowiązany jest przekazać Usługodawcy kompletne i prawdziwe dane dotyczące istniejącego w rzeczywistości pojazdu, którego Usługa ma dotyczyć, oraz uzgodnić z osobą sprzedającą pojazd lub jego właścicielem dostępność pojazdu w celu wykonania Usługi oraz uzyskać zgodę tych podmiotów na wykonanie oględzin.

6.16.Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Klient otrzymuje link do pobrania raportu w formie wiadomości e-mail.

6.17.Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Raport został dostarczony Klientowi w ciągu 24 lub 48 godzin (w zależności od terminu właściwego dla danej Usługi) od daty dokonania płatności za Usługę, pod warunkiem możliwości umówienia się Partnera na oględziny samochodu z osobą sprzedającą samochód lub właścicielem niezwłocznie po dokonaniu płatności za Usługę. Jeśli wykonanie Usługi nie będzie możliwe w czasie pozwalającym na dostarczenie raportu w ciągu 24 lub 48 godzin (w zależności od terminu właściwego dla danej Usługi) od daty dokonania płatności, Usługa zostanie wykonana w pierwszym możliwym terminie. W takiej sytuacji Raport zostanie przekazany w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia oględzin.

6.18.Jeśli płatność za Usługę została dokonana w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, lub gdy termin przekazania sprawozdania z realizacji usługi wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Usługodawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przekazania Raportu o ilość dni, które upłyną od daty i czasu płatności do następnego dnia roboczego. Dzień roboczy w takim przypadku liczy się od godz. 9.00 rano.

 

6.19.Jeżeli Zamówienie zostanie złożone po godz. 16.00 w tygodniu roboczym (poniedziałek-piątek), Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia realizacji Zamówienia począwszy od godz. 9.00 rano następnego dnia roboczego. Postanowienie ma zastosowanie również, gdy kontakt z osobą sprzedającą samochód lub właścicielem samochodu będzie możliwy dopiero po godzinie określonej w zdaniu poprzednim.

6.20.Za rozpoczęcie realizacji Usługi uznaje się dokonanie przez Biuro Obsługi Klienta Usługodawcy pierwszych czynności zmierzających do realizacji Zamówienia. Przez czynności rozumie się przede wszystkim rozmowę telefoniczną lub wiadomość e-mail, której celem jest ustalenie terminu oględzin samochodu.

6.21.W przypadku zwrotu ceny obniżonej o uzasadnione koszty obliczone zgodnie z punktem 7, Usługodawca powiadamia Klienta wiadomością e-mail lub telefonicznie o wysokości zwrotu i podstawie obliczeń uzasadnionych kosztów. Usługodawca dokonuje zwrotu w terminie 14 dni od momentu otrzymania od Klienta danych do przelewu zwrotnego. Klientowi przysługuje reklamacja na zasadach ogólnych.

6.22.W przypadku, gdy Raport ma być przedstawiony (doręczony) Klientowi w formie telefonicznej Klient zobowiązany jest do zapewnienia swojej dostępności w uzgodnionym czasie z Usługodawcą  w celu odebrania raportu. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia się telefonicznego z Klientem w umówionym czasie Usługodawca uznaje Raport za doręczony.

6.23.Klient, za zgodą Usługodawcy, a w uzasadnionych przypadkach także za dodatkową zgodą Partnera, może uczestniczyć osobiście w oględzinach samochodu. W takim przypadku Raport ma wyłącznie formę ustną, a Ekspert informuje o tym fakcie Usługodawcę.

6.24.W przypadkach określonych w punktach 6.23. oraz 6.24. sporządzenie Raportu w zwykłej formie przewidzianej przez Regulamin wiąże się z dodatkową opłatą regulowaną przez Cennik szczegółowy.

§ 7 Koszty Usługi

7.1.Koszty Usługi reguluje Cennik:

7.1.1. Cennik skrócony – zawiera informacje o pełnej cenie brutto danej Usługi i jest podany przy podstawowych informacjach o tej Usłudze na stronie Usługodawcy.

7.1.2. Cennik szczegółowy – zawiera zestawienie uzasadnionych kosztów, którymi może zostać obciążony Klient na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej: uzasadnione koszty). Cennik szczegółowy jest udostępniany Klientowi na każdego jego żądanie.

 

7.2.Usługodawca może zmienić Cennik w każdej chwili, jednakże w przypadku zmiany, do Zamówień w trakcie realizacji stosuje się Cennik obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia.

7.3.Ceny podane w Cenniku są cenami brutto.

7.4.Przez uzasadnione koszty rozumie się w szczególności:

7.4.1. rozpoczęcie realizacji Zamówienia (opłata stała);

7.4.2. mobilizacja Partnera do realizacji Zamówienia (opłata stała);

7.4.3. koszty dojazdu do miejsca realizacji Usług (opłata za każdy przejechany kilometr);

7.4.4. zmiana zlecenia Zamówienia na życzenie Klienta (opłata stała);

7.5.Uzasadnione koszty są wartościami zryczałtowanymi.

7.6.Usługodawca informuje Klienta o wysokości uzasadnionych kosztów, które Klient musi zwrócić Usługodawcy. Usługodawca oblicza wysokość uzasadnionych kosztów uwzględniając etap realizacji Usługi. Z zastrzeżeniem innych postanowień, Klient zwraca wyłącznie uzasadnione koszty. 

§ 8 Promocje, Programy Lojalnościowe, Programy Partnerskie, Oferty łączone, Oferty wiązane i inne

8.1.Usługodawca może organizować Promocje, Programy Lojalnościowe, Programy Partnerskie, Oferty łączone, Oferty wiązane i tym podobne.

8.2.Warunkiem uczestnictwa w promocjach, programach oraz ofertach wymienionych w punkcie 8.1. jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Warunków promocji, programu lub oferty.

8.3.Warunki promocji, programu lub oferty będą każdorazowo udostępnianie w Serwisie.

8.4.W przypadku zmiany warunków promocji, programu lub oferty, Klienta obowiązują warunki promocji, programu lub oferty z chwili złożenia Zamówienia.

8.5.W przypadku promocji, Klient opłaca cenę pomniejszoną o wysokość promocji. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w trakcie realizacji Usługi, Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości odpowiadającej kwocie o jaką została pomniejszona cena Usługi. Nie narusza to postanowień o uzasadnionych kosztach.

§ 9 Okres przechowywania raportów oraz opinii wydanych przez Usługodawcę

 

 

 

9.1.Usługodawca przechowuje Raporty w swoim systemie informatycznym od chwili ich sporządzenia.

9.2.Klient może korzystać z Raportu w okresie 30 dni. Po tym terminie dostęp dla Klienta do Raportu wygasa.

9.3.Usługodawca po upływie terminu określonego w punkcie 9.2. może wykorzystać do własnych celów, w szczególności udostępnić publicznie lub odsprzedać. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim odbywają się po dokonaniu niezbędnej anonimizacji Raportu.

  § 10 Odpowiedzialność

10.1.Usługodawca nie jest stroną Umowy sprzedaży pojazdu, co oznacza w konsekwencji, że Usługodawca nie odpowiada za treść Umowy pomiędzy sprzedawcą, a Klientem lub inną osobą.

10.2.Raport jest wykonywany z największą starannością i jest profesjonalnie przygotowaną subiektywną opinią o stanie samochodu.

10.3.Raport może mieć formę informacji o braku danych.

10.4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które wyciągnął Klient z dokumentów opracowanych przez Usługodawcę.

10.5.Rekomendacja Eksperta stanowi jedynie subiektywną, wstępną opinię na temat samochodu opracowaną przez Eksperta. Rekomendacja Eksperta nie jest ofertą handlową, ani nie może być traktowana jak wiążąca wskazówka dla Kupującego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które przyjął Klient z Rekomendacji Eksperta.

10.6.Raport nie może być traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego pojazd, ani też jako zachęta do kupna lub odmowy zakupu.

10.7.Raport oraz Rekomendacja Eksperta nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Usługodawcy dotyczących sprawdzanego pojazdu. Usługodawca nie udziela ponadto żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących sprawdzanego pojazdu.

10.8.Raport, a także Rekomendacja Eksperta nie mogą być  podstawą jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Usługodawcy dotyczących sprzedawcy pojazdu lub innych przedmiotów badań. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących pozyskanych informacji, poza tym, że zebrane są one w sposób jak najbardziej rzetelny, z jak największej ilości źródeł informacji. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za to, że sprzedawca pojazdu przedstawił Usługodawcy dokumenty, które okazały się później sfałszowane.

 

10.9.Usługodawca dokłada wszelkich starań, by dane zawarte w Raporcie były jak najbardziej rzetelnym i zgodnym ze stanem faktycznym opisem stanu samochodu w momencie dokonywania oględzin, korzystając z dostępnych mu podczas wykonywania Usługi narzędzi. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za celowe, skuteczne zatajenie wad samochodu przez osobę sprzedającą samochód lub właściciela samochodu, lub za usterki i wady, które zostaną ujawnione po dacie i godzinie dokonaniu oględzin. Usługodawca nie bierze także odpowiedzialności za celowe, skuteczne zatajenie lub zniekształcenie danych lub informacji o pojeździe przez sprzedawcę pojazdu lub jego właściciela, które zostaną ujawnione po dacie i godzinie przekazania Klientowi Raportu.

10.10.Usługodawca ponosi odpowiedzialność za skutki jakie może wywołać ewentualna niekompletność, nieaktualność lub niezgodność danych ze stanem faktycznym maksymalnie do wysokości kwoty zapłaconej przez Klienta za wykonaną Usługę.

10.11.Raport zawiera datę i godzinę sporządzenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że stan samochodu określony w Raporcie różni się od stanu faktycznego pojazdu po dacie i godzinie wskazanej w Raporcie.

10.12.Dokonując płatności za Usługę Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż wie i godzi się z tym, że wynik oględzin, kwerendy, sprawdzania baz danych, komentarz Partnera lub Usługodawcy nie są równoznaczne z gwarancją na sprawdzany pojazd, a cała odpowiedzialność prawna zakupu pojazdu stoi po stronie Klienta.

10.13.Raport oraz Rekomendacja Eksperta mogą być wykorzystywane jedynie do celów prywatnych, a nie komercyjnych. W przypadku wykorzystania raportu, opinii lub informacji albo rekomendacji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Usługodawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

10.14.Usługodawca nie odpowiada za zawartość danych w raportach VIN oraz nie współpracuje z zagranicznymi dostawcami raportów VIN. Numery VIN samochodów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki powinny być zweryfikowane przez Klienta bezpośrednio w bazach danych dostawców ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

10.15. W przypadku, gdy Klient po nabyciu pojazdu porusza się nim mimo jego niezarejestrowania lub niezarejestrowania niezbędnych zmian związanych ze zmianą właściciela, cała odpowiedzialność spoczywa na Kliencie. Usługodawca nie zapewnia usług transportowych, ani nie pomaga przy przemieszczeniu pojazdu.

 § 11 Reklamacje

11.1.Zgłoszenia reklamacyjne Klient może składać za pomocą wiadomości e-mail na adres Usługodawcy podany w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób.

11.2.Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

11.3.Procedura reklamacyjna obejmuje w szczególności zapoznanie się z twierdzeniami Klienta, a następnie ich weryfikację na podstawie postępowania sprawdzającego prowadzonego przez Usługodawcę wśród Partnerów lub pracowników Usługodawcy.

 § 12 Prawa autorskie

12.1.Raport stanowi utwór w rozumieniu przepisów o prawach autorskich, a autorem jest Usługodawca.

12.2.Korzystanie z utworów, o których mowa w punkcie 12.1., a w szczególności ich zmiana, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, wykorzystywanie w celach innych niż określone w niniejszym Regulaminie bez zgody Usługodawcy jest zakazane. Zgoda Usługodawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12.3.Klient może korzystać z utworów, o których mowa w ustępie 12.1., w celach prywatnych, a także niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to interesów Usługodawcy.

§ 13 Postanowienia końcowe

13.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

13.2.W przypadku zmian w Regulaminie Usługodawca udostępnia nowy tekst Regulaminu w Serwisie. Umowy w trakcie realizacji zostaną wykonane na dotychczasowych zasadach.

13.3.W przypadku sporów, które mogą wyniknąć pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, Strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić spór polubownie. Jeżeli nie będzie to możliwe spór rozstrzygnięty zostanie przez sąd, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów prawa.

13.4.Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do trybu postępowania i procedur rozstrzygania sporów przez  sąd polubowny, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

13.5.Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie z upływem 7 dni od dnia jego publikacji w Serwisie.